REGULAMIN GRY SILVER WING


ZASADY SPOTKANIA


1. Wymagania w stosunku do uczestnika spotkania Silver Wing.
1. Uczestnik Silver Wing podlega przepisom polskiego prawa. Powinien we własnym zakresie wykupić sobie ubezpieczenie na czas trwania spotkania.
2. Na terenie zlotu zabronione jest przebywanie pod wpływem środków odurzających: alkoholu, narkotyków i innych środków wywołujących objawy zbliżone do nadużycia alkoholu i narkotyków (np. niektóre leki).
3. Uczestnik zlotu musi mieć ukończone 18 lat (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział osób od 16 roku życia, po wcześniejszym kontakcie z organizatorem). Przy odbiorze identyfikatora uprawniającego do wejścia na teren zlotu uczestnik ma obowiązek okazać dokument ze zdjęciem (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport).
4. Uczestnik musi w trakcie całej gry Silver Wing  posiadać ze sobą ochronę oczu, kamizelkę odblaskową oraz butelkę o pojemności 0,5 lub 1 litra napoju Mountain Dew, oraz używać kulek biodegradowalnych. Brak któregokolwiek wymienionej rzeczy uniemożliwia udział w grze i Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do Gry pomimo opłacenia przez Uczestnika składki.
5. Warunkiem uczestnictwa w Silver Wing jest zapoznanie się i znajomość wszystkich zasad gry i bezpieczeństwa przedstawionych w Regulaminie Silver Wing
oraz bezwzględne przestrzeganie tych zasad.
6. Uczestnik zlotu ma obowiązek podporządkować się uwagom wydawanym przez organizatorów, moderatorów i dowódców rozgrywek.
7. W trakcie gry zabrania się wszczynania konfliktów i dezinformowania innych uczestników i organizatorów.
8. Złamanie którejkolwiek z powyższych zasad spowoduje odebranie identyfikatora a uczestnik zostanie poproszony o opuszczenie terenu zlotu.
9. Uczestnik zlotu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych zdjęć / filmów pozyskanych w trak-cie spotkania Silver Wing ze swoim wizerunkiem w: prasie, telewizji, Internecie i wydawnictwach okazjonalnych. Jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów, zdjęć / filmów wykonanych przeze siebie w trak-cie spotkania - zrzeka się praw autorskich do zdjęć / filmów na rzecz organizatora Silver Wing .
10. Uczestnikiem spotkania Silver Wing zostaje osoba, która nie tylko wypełniła formularz rejestracyjny, ale również dokonała przelewu składki, w odpowiedniej wysokości, na podane w formularzu rejestracyjnym konto bankowe. Osoby, które nie dokonają przelewów w ciągu 7 dni zostaną usunięte z listy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przekierowania Uczestników do innych stron konfliktu w celu zbalansowania gry.


2. Odpowiedzialność organizatora spotkania Silver Wing
1. Organizator Silver Wing  jest odpowiedzialny za należyte wywiązanie się z usług wymienionych w pakiecie uczestnika. Nie może zapewnić uczestnikom szczególnych doznań i zabawy w trakcie wydarzenia. To, by czas gry stał się czasem dobrej zabawy, jest odpowiedzialnością uczestnika.
2. Organizator Silver Wing nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zniszczone lub zgubione podczas zlotu.
3. Organizator Silver Wing  nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zranienia lub choroby, które wydarzą się w trakcie albo po wydarzeniu.
4. Jakiekolwiek wykroczenia lub przestępstwa popełnione na terenie zlotu powinny być zgłoszone polskiej policji przez poszkodowanego.
5. Organizator zaleca uczestnikom wykupienie na czas trwania Silver Wing ubezpieczenia. Uczestnicy nie będą chronieni żadnym ubezpieczeniem grupowym.
6. Organizator nie prowadzi działalności gospodarczej a wszelkie fundusze uzyskane składki uczestników zostaną wydane na pokrycie kosztów organizacji spotkania Silver Wing.


3. Warunki zwrotu składki Uczestnika.
1. Organizator gry Silver Wing  nie zwraca składki za wejście w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu Silver Wing .
2. W wypadku, gdy na skutek niespodziewanych okoliczności Uczestnik będzie musiał zrezygnować z udziału w zlocie, może odsprzedać swoją wejściówkę. Pierwszeństwo w zakupie wejściówki ma Organizator, po cenie za jaką wejściówka została nabyta przez Uczestnika.  Odsprzedaż wejściówki innemu graczowi możliwa jest dopiero po rezygnacji Organizatora z przysługującego mu prawa pierwokupu. Uczestnik sprzedający wejściówkę zobowiązany jest poinformować Organizatora o transakcji najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania Silver Wing oraz uzyskać zgodę od Organizatora na udział nowego gracza w spotkaniu Silver Wing, który nabył wejściówkę. Wszelkie późniejsze zamiany/transakcje odsprzedaży wejściówek są niedozwolone i nie będą respektowane przez Organizatora.
3. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa dowolnemu zgłaszającemu bez podania przyczyny odmowy.
4. W razie odwołania spotkania Silver Wing , organizator zobowiązuje się zwrócić wszystkie opłaty osobom, które je wniosły.


4. Charakter imprezy.
Silver Wing  jest grą militarną z elementami MilSima (symulacji militarnej) i LARPa (life action role playing game) z wykorzystaniem replik ASG. Gra militarna należy do rozrywek ekstremalnych, oznacza to że przystępując do niej należy liczyć się z ryzykiem kontuzji. Uczestnictwo w grze może wiązać się z intensywnym wysiłkiem fizycznym oraz bytowaniem trudnych warunkach atmosferyczny.


ZASADY GRY
Postępowanie w momencie trafienia
Gracz w momencie trafienia krzyczy "dostałem", kuca lub siada i oczekuje na pomoc medyczną w ciągu 5 minut. Jeśli jest już opatrzony bandażem przez medyka udaje się bezpośrednio na Respawn. Ranny gracz, [ po pierwszym postrzale ] tj. oczekujący na pomoc, nie może się poruszać ani strzelać, zachowuje jednak możliwość komunikacji z drużyną. Mile widziane jest "granie larpowe" czyli krzyki, wołanie o pomoc. Jeśli ktoś chce i potrafi może udawać np: drgawki utratę świadomości. Pamiętajmy że jest to LARP. Limit maksymalnego czasu oczekiwania na medyka- 5minut. Jeśli żaden z medyków nie dotrze w wyznaczonym czasie uznaje się że gracz wykrwawił się.
Nie ma możliwości opatrywania się samemu, lub poprzez osobę nie wyznaczoną. Opatruje tylko medyk, zatem dbajcie o niego.
Sposób leczenia
Leczenie polega na opatrzeniu miejsca postrzału rannego gracza bandażem, w pierwszej kolejności z ekwipunku gracza, jeśli go nie ma dobrowolnie wg uznania będącego na wyposażeniu medyków. Medyk może odmówić pomocy medycznej w przypadku braku przez gracza opatrunku. Medycy mogą się leczyć wzajemnie, ale medyk nie może uleczyć sam siebie!

Postępowanie w przypadku trafienia:
1 postrzał - wymaga leczenia przez medyka - dokładne bandażowanie rannej kończyny, torsu lub głowy w zależności od postrzału. Bandażowanie musi trwać minimum 10 sekund. Należy pamiętać że to gra typu LARP, więc mile widziane aktorstwo ze strony medyków typu uspokajanie, oraz ze strony osoby postrzelonej.
2 postrzał [ min po upływie 5 sekund ] śmierć- resp. 1 godzina liczona od momentu przybycia na teren respawnu.

Medycy : Każda z drużyn zobowiązana jest wyznaczyć określoną przez organizatora grupę medyków, tzn 1 medyk na 5 osób. Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać minimum jeden bandaż, który służy do owinięcia kończyny w przypadku 1 postrzału, przy drugim schodzi na respa.


Repliki broni strzeleckiej
Obowiązują następujące ograniczenia mocy replik (pomiar fps na kulkach 0,2 gr.):0-350fps (CQB), ogień pojedynczy, brak limitów dystansowych

- 0-350fps (CQB), ogień pojedynczy, brak limitów dystansowych
- 0-450fps (SZTURM), ogień ciągły, burst, minimum 10m dystansu od przeciwnika,
- 0-550fps (WSPARCIE), ogień ciągły, minimum 10m dystansu od przeciwnika + wymagana replika boczna,
- 0-650fps (SNAJPER/DMR), fizycznie zablokowany ogień pojedynczy / cztero- lub dwu-takt, minimum 25m dystansu od przeciwnika + wymagana replika boczna.
Informujemy, że repliki będą sprawdzane wyłącznie na kulkach dostarczonych przez organizatora (0,20g G&G).

Pomiar mocy replik. W trakcie rejestracji każda broń zostaje sprawdzona na chronometrze i stosownie oznaczona.
UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowego pomiaru mocy replik broni w trakcie gry. Pomiaru dokonuje moderator bądź organizator w asyście 1 świadka. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości uczestnik może zostać ukarany wydłużonym respawnem lub usunięty z rozgrywki i poproszony o opuszczenie terenu gry Silver Wing. Postrzał w broń jest traktowany jako trwałe uszkodzenie broni uniemożliwiające prowadzenie ognia. Broń może ponownie być użyta po wyjściu z respawnu. W trakcie gry można posiadać przy sobie nie ograniczoną liczbę kulek i można doładowywać magazynki w terenie gry.

Pirotechnika

  • W grze dopuszczona jest wyłącznie pirotechnika zapewniona przez organizatora.
  • Świece dymne - dopuszczone są wyłącznie atestowane świece dostępne w sklepach zatwierdzone przez organizatora.

UWAGA: Użycie środków pirotechnicznych może zostać wstrzymane jeśli zostanie ogłoszony stan zagrożenia przeciwpożarowego. Ze względów bezpieczeństwa kategorycznie zabrania się używania pirotechniki własnej produkcji!

Moździerze
W grze nie mogą zostać użyte repliki moździerzy strzelające granatami rozrywającymi się w powietrzu, po zatwierdzeniu przez organizatora.

Osłony balistyczne
W grze nie przewidziane jest uznawanie osłony balistycznej kamizelek kuloodpornych i przeciwodłamkowych. Plecak NIE może być używany jako osłona balistyczna.

Fortyfikacje
Fortyfikacje mogą być zbudowane wyłącznie z materiałów stanowiących realną zasłonę przeciwkulową i przeciwodłamkową lub materiałów które łatwo mogą być przekształcone w taką zasłonę (np. skrzynki drewniane które można wypełnić ziemią).
Osłony balistycznej nie mogą stanowić ceraty materiałowe lub podobne. Nie można używać plecaka ani elementów wyposażenia indywidualnego jako zasłony.

Komunikacja radiowa
Strony same organizują łączność radiową dla siebie w ramach odpowiednich kanałów:
PMR
Nie można nadawać na nie swoich częstotliwościach ale można prowadzić na nich nasłuch. Nie wolno zakłócać częstotliwości przeciwnika.


Silent Kill (cicha śmierć)
Jest odpowiednikiem zabicia kogoś nożem. Polega na położeniu na innej osobie dwóch rąk i powiedzeniu „nie żyjesz”.
Silent Killa nie może dokonać osoba:

  • rozbrojona lub nie posiadająca sprawnej repliki broni.
  • zatrzymana do kontroli lub aresztowana.

Zabronione jest używanie noży gumowych i innych substytutów broni białej!

Deklaracja strzału
Jeżeli odległość do celu jest zbyt bliska do oddania strzału tj bliżej aniżeli 5 metrów, możliwa jest deklaracja słowna np.: „Nie żyjesz”. Warunkiem jest zaskoczenie przeciwnika i wypowiedzenie deklaracji wcześniej. W sytuacjach spornych gdy deklaracja padnie równocześnie obaj uczestnicy starcia wędrują na respawn.

Niszczenie pojazdów
W grze nie można niszczyć pojazdów. Nie wolno strzelać do pojazdów, jednakże z pojazdów można prowadzić ostrzał uczestników tylko z broni pokładowej oraz broni bocznej do 200FPS.

Przedmioty znalezione na terenie gry
Zabrania się niszczenia wszelkich elementów wykorzystywanych podczas Operacji Silver Wing  Zabrania się wylewania wody z butelek, które w grze pełnią rolę baryłek z wodą.

Osoby offgame
Osoby offgame (fotografowie, moderatorzy, nie podlegające respawnowi) jeśli poruszają się przy graczach ingame mogą zdjąć oznaczenie żółte po to by nie dekonspirować grających. Jeśli dana grupa wejdzie w wymianę ognia (zostanie zdekonspirowana) - muszą natychmiast się oznaczyć.
Cywile, osoby postronne w terenie gry
Teren będzie oznaczony i zabezpieczony przed wejściem osób postronnych. Jeśli jednak na polu walki zobaczysz osobę bez okularów, gogli, maski ochronnej, natychmiast przerwij rozgrywkę! W takich sytuacjach należy głośno krzyczeć: „Cywil, przerwać ogień!”. Następnie należy zdecydowanie poprosić cywila o opuszczenie terenu gry. W razie sprzeciwu należy natychmiast wezwać moderatora. Jeśli problem został rozwiązany należy krzyknąć „Wznowić grę”.

Moderatorzy
Z pośród graczy zostaną wytypowani moderatorzy którzy będą posiadać specjalne identyfikatory. Moderatorzy będą mogli wskazywać kiedy został popełniony faul i kierować graczy na wydłużony respawn. Sprawy sporne mogą rozstrzygać moderatorzy. Jeśli to nie da rezultatu mogą skontaktować się telefonicznie z organizatorem. Jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

Nagrody i "kary"

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do karania i nagradzania uczestników gry. Forma kar i nagród jest nieograniczona i stosowana może być wedle uznania Organizatora. Od nagrody i kary Organizatora nie przysługuje odwołanie.
  2. Za rozmawianie, zagłuszanie oraz wszelkie przeszkadzanie, itp. podczas odprawy, Organizator ma prawo ukarać całą drużynę, której członek dopuścił się w/w czynności. Organizator za każde naruszenie ukarze drużynę poprzez dodanie jej minusowych punktów karnych, a drużynę przeciwną nagrodzi punktami jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki bądź inną korzystną formą nagrody (np. pozwoli tej drużynie na wybór miejsc Respawn/)
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowego przepytywania uczestników z zasad panujących podczas zlotu a za każdą prawidłową odpowiedź Organizator wynagrodzi całą drużynę osoby przepytywanej.
  4. W przypadku złamania przez Uczestnika regulaminu gry SILVER WING  i/lub zasad Prawa ASG i/lub zasad Fair play, i/lub zasad bezpieczeństwa, i/lub zasad savoir vivre (m.in przeklinania, wyzywanie itp.) posiada prawo do wyproszenia takiego Uczestnika z terenu manewrów bez możliwości zwrotu składki za
    uczestnictwo. W przypadku braku możliwości wytypowania sprawców w/w czynów Organizator dopuszcza stosowanie kar zbiorowych poprzez wytypowanie przypadkowych osób które zostaną ukarane zamiast sprawcy.